Privacyverklaring

Levidium Designing

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt
aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair
gevestigd te Zuidland aan de Julianastraat 9 (3214 CG), staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91567998 en draagt de
naam Levidium Designing. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via
info@levidiumdesigning.nl en telefonisch via 06 30023255.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de
verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke
persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden
gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan
het verwerken van de persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-04-2022.

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten, Levidium Designing analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op u voorkeuren. De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld opgeslagen. 

Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken); Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens die Verantwoordelijke verwerkt kunnen ook verkregen zijn van derden, zoals mailingslijsten of openbare bronnen. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden en de eventuele wettelijke verplichting niet nagekomen kan worden.

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke persoonsgegevens met derden (print bedrijven, montage bedrijven) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).

Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is een of meer van deze rechten uit te oefenen. U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar info@levidiumdesigning.nl. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@levidiumdesigning.nl. Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).